Српски  Magyar 

Планови, програми и пројекти

pdf Правилник о заштити података о личности Општинске управе Србобран
pdf Локални акциони план за младе - Општина Србобран 2024-2027.
pdf Програм заштите животне средине Општине Србобран за период 2024 - 2026. гoдинe
pdf Извештај са јавне расправе о Предлогу Локалног акционог плана за запошљавање у општини Србобран за 2024, 2025. и 2026. годину
документ Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2024. до 2027.
pdf План уклањања објеката 4. квартал 2023. и 1. квартал 2024. године
spreadsheet План јавних набавки за 2024. годину
pdf Годишњи план јавних конкурса oпштине Србобран за 2024. годину
pdf Јавни увид у Захтев за давање сагласности на измене и допуне ценовника комуналних услуга ЈКП "Градитељ" Србобран" и Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама комуналних услуга
pdf Јавни увид у Захтев за давање сагласности на измене и допуне ценовника комуналних услуга ЈКП "Градитељ" Србобран"
archive План јавних набавки Центра за социјални рад у Србобрану 2023 и Одлука уз План јавних набавки Центра за социјални рад у Србобрану 2023
документ Измене и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину - III ребаланс
pdf План уклањања објеката 3 квартал 2023. године од 01.07.2023. до 01.10.2023.
pdf Локални акциони план за унапређење родне равноправности општине Србобран
документ Измене Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину
archive Измена Средњорочног програма уређења грађевинског земљишта општине Србобран за 2020-2023. год.
archive Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину
pdf Средњорочни план општине Србобран 2023-2025. године
pdf План уклањања објеката - први и други квартал 2023. године
spreadsheet Измењена верзија плана јавних набавки
pdf Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину у области грађевинске инспекције
документ Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2023. годину Одељења за локалну пореску администрацију
документ Плана рада комуналне инспекције за 2023. годину
документ План рада саобраћајне инспекције за 2023. годину
документ Изменa и допунa Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023. године
документ Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2023. годину
документ Допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину
документ Допунa Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023. године
pdf Водич за праћење примене Стратегије за побољшање положаја особа са инвалидитетом 2020-2024 и Акционог плана
archive План детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија, материјал за рани јавни увид
archive План детаљне регулације општинског пута Надаљ - Темерин, материјал за рани јавни увид
archive Нацрт плана Измене и допуне плана генералне регулације насеља Србобран
archive Јавна презентација Урбанистичког пројекта урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу рециклажног дворишта
документ Пословник о раду Савета за здравље општине Србобран 2022.
документ Изменa и допунa Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023. године
документ Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину
pdf Допуна плана комуналног инспектора
pdf План деловања са посебним мерама за подстицање и унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова
archive Нацрт Плана детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I
pdf Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2022. годину Одељења за локалну пореску администрацију
pdf План рада комуналне инспекције за 2022. годину
pdf План рада саобраћајне инспекције за 2022. годину
документ Изменa и допунa Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023. године
документ Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2022. годину
archive Измене и допуне Срeдњoрочног програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023. године
archive Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2021. годину
archive Материјал за рани јавни увид - План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I
документ Изменa Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023. године
документ Одлука о доношењу Измена Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023. годинe
документ Измене Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2021. годину - II ребаланс
документ Нацрт Одлуке о доношењу измена програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2021. годину
archive Нацрт Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“
archive Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године
документ Изменa и допунa Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023.године
документ Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2021. годину
pdf План рада грађевинске инспекције за 2021. годину
pdf План рада комуналне инспекције за 2021. годину
pdf План рада саобраћајне инспекције за 2021. годину
pdf Стратегија за унапређење предшколског васпитања и образовања у општини Србобран за период 2020-2025.
документ Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2021. годину
документ Измена и допуна Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023.године
pdf Урбанистички пројекат за изградњу објекта за тов свиња са пратећим објектима и површинама у оквиру пољопривредног газдинства на к.п. 6332/3 К.О. Србобран у Србобрану - Јавна презентација
archive План детаљне регулације за увођење ДВ 110kV бр.1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС "Србобран 2"- Материјал за рани јавни увид
документ Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035.
pdf Прегледна карта ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда Сомбор-Кикинда
pdf ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда Сомбор-Кикинда - Материјал за рани јавни увид
archive Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
Image План уклањања објеката - II квартал 2020. године
archive Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.
pdf Предлог посебних програма у области спорта 2019. година - IV квартал
pdf Правилник о суфинансирању годишњих програма спортских организација - клубова општине Србобран
pdf Правилник о категоризацији спортских организација клубова општине Србобран
pdf Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023.
pdf Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2020. годину
pdf Измене Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта Општине Србобран за 2019. годину
pdf Измене Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2019. годину
документ Локални акциони план за запошљавање у општини Србобран за 2019. годину
документ Локални акциони план за образовање Рома у општини Србобран, 2018 – 2021.
документ Кодекс понашања службеника и намештеника у ОУ Србобран
pdf Статут општине Србобран
pdf Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Закључци којим се усвајају планови рада инспекција за 2019. годину
документ Годишњи план надзора просветног инспектора за радну 2018/2019. годину
документ Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2019. годину Одсека за утврђивање и наплату изворних јавних прихода општине Србобран
pdf Нацрт Статута општине Србобран
pdf Нацрт измене програма уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2018. годину
документ Секторска стратегија за мала и средња предузећа и предузетнике
документ Мере подршке и пројектне активности за имплементацију Стратегије локалног одрживог развоја општине Србобран за период 2018-2020. година
pdf Измене програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2018. годину
archive Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације, катастарске парцеле бр. 2904 К.О. Србобран
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину
archive План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада прве категорије и прихватилиштем за животиње - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД-
pdf Јавни увид у Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта “Изградња производног погона за производњу радних униформи на парцели 5858/4 КО Србобран
pdf Програм уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2018.
pdf Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран - материјал за јавни увид
archive ПГРНС измене и допуне (нацрт плана за јавни увид)
pdf Поновљени јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран - материјал за јавни увид
archive ПДР система за одводњавање (нацрт)
pdf Локални акциони план за унапређење положаја миграната у Општини Србобран 2017-2021.
pdf Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради реализације инвестиционог пројекта „Рециклажно двориште за рециклажу грађевинског отпада“