Српски  Magyar 

Руководилац Одељења за јавне службе, управу заједничке послове и људске ресурсе
Славица Человић

  • телефон: 021/732-570
  • е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одељење за јавне службе, управу и заједничке послове врши послове који се односе на: вођење матичних књига у матичним подручјима Србобран, Турија и Надаљ, вођење општег бирачког списка и сповођење избора, вођење књиге држављанства, грађанска стања,  писарницу и архиву, доставу и уручење аката, оверу потписа, преписа и рукописа, издавање уверења на основу службене евиденције коју води одељење и у другим случајевима када уверење не издају друга одељења, извршавање управних аката предузећа, установа и других организација које нису овлашћене да их изврше, старање о спровођењу ЗУП-а и надзор над применом канцеларијског пословања у Општинској управи, послове праћења и пружања помоћи месним заједницама, послове месних канцеларија, непосредно спровођење прописа општине и републичких закона и других прописа чије је извршавање поверено Општини у областима које нису у делокругу другог одељења или службе, непосредно спровођење прописа општине, као и републичких закона и других прописа, чије је извршавање поверено општини у областима: образовања, културе, библиотечке делатности, здравствене, социјалне и инвалидско-борачке заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе и техничке културе, јавног обавештавања, послова заштите споменика културе и у другим областима друштвених делатности одређених законом односно одлуком скупштине општине, припрема нацрте одлука и других прописа и аналитичко-информативне материјале из ових области за скупштину општине и председника општине, стручне и организационе послове за припрему Скупштине општине, радних тела Скупштине општине и општинско веће, стручно обрађује акте које доноси Скупштина и акте усвојене на седницама Скупштине општине и њених радних тела, врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана, пружа помоћ одборницима у изради предлога које подносе Скупштини и њеним телима, обавља послове протокола за потребе Скупштине, председника Скупштине и председника општине, врши стручне и административне послове за радна тела Скупштине и општинско веће, обавља послове информисања, врши послове уређења «Службеног листа општине Србобран», врши и друге аналитичке стручне, административне и друге послове које јој одреди Скупштина општине, председник општине и начелник Општинске управе.

У оквиру Одељење за јавне службе, управу и заједничке пословеорганизовани су Одсеци:

  • Одсек за јавне службе и управу
  • Одсек за скупштинске и заједничке послове.